3rd Term

Comprensió oral
Escoltar i comprendre narracions personals d’esdeveniments històrics
Escoltar i comprendre un concurs televisiu de preguntes sobre la història
Escoltar i comprendre un programa de ràdio sobre problemes medi-ambientals
Escoltar i comprendre una presentació sobre com ajudar el medi-ambient
Escoltar i comprendre una conversa sobre els avenços tecnològics
Escoltar i comprendre un breu documental sobre els robots

Expressió oral
Descriure i comentar un esdeveniment històric
Intercanviar idees sobre persones que han influit a la teva vida
Debatre quins són els problemes ambientals i con els podem afrontar
Fer i contestar a preguntes sobre l’ús que feim de la tecnologia
Intercanviar idees de com la tecnologia ha canviat i pot canviar el món

Comprensió escrita
Lectura i comprensió d’un text descrivint un esdeveniment històric
Lectura i comprensió d’un text descrivint un objecte o innovació històrica
Lectura i comprensió d’un fulletó sobre com protegir el medi
Lectura i comprensió d’entrades d’un web sobre la problemàtica medi-ambiental
Lectura d’un article sobre la revolució tecnològica
Lectura i comprensió d’un text sobre el presnt i el futur dels robots

Expressió escrita
Redactar un text sobre una personal que t’ha influït
Redactar la narració d’un esdeveniment històric de ficció
Dissenyar i redactar un fulletó de com protegir el medi
Redactar un text descrivint els avantatges i els desavantatges dels robots

Continguts sintàctico-discursius
A) Estructures gramaticals
El Tercer Condicional
La forma Passiva
L’expressió de la certesa i l’incertesa
L’estil indirecte
La regència dels verbs
Els verbs introductoris a l’estil indirecte
Els comparatius i superlatius
Les question tags
B) Lèxic
Els periodes i esdeveniments històrics
El medi ambient
La tecnologia
C) Pronúncia i ortografia
Have i would al discurs conectat
Formes dèbils i fortes de for, to i that
L’entonació ascendent i descendent en la interrogació

Advertisements